• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

AKHEV Vakıf SenediAKINCILAR İLÇESİ VE KÖYLERİ HİZMET VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

VAKIF:
MADDE 1-

Vakfın adı AKINCILAR İLÇESİ VE KÖYLERİ HİZMET VE EĞİTİM VAKFI'dır. Kısa adı AKHEV ‘dir. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.


VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2-

Vakfın merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesinde olup, adresi Bulgurlu Mah. Libadiye Ercan Sok. No:12/1 Üsküdar İstanbul' dur.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 3 –

Vakfın amacı

“Akıncılar ilçesini, köylerini ve çevresini güzelleştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel yardım ve katkılarda bulunmak, Yöresel gelenek ve göreneklerimizi artırarak yeni nesillere öğretmek gençler arasındaki birliği beraberliği sağlamak,

Korunmaya muhtaç insanımız başta olmak üzere, ülkeye ve insanlarımıza hizmet edecek, yeniden topluma kazandırılacak, her kesim ve yaştan insanımızın gelişimini sağlamak ve eğitim ve öğretim, sağlık ve diğer ihtiyaçlara ilişkin giderlerini karşılamak, onlara insanca yaşayabilecekleri ortamlar yaratmak; okul, aşevi, sığınma evi ve yurt gibi eğitim ve sosyal kurumlar açmak; yardıma muhtaç insanlarımızı gelişen teknolojinin bütün olanaklarından yararlandırmak; Türk insanını çağdaş düzeye ulaştırmak”

Sosyal etkinlikler ve vakıf merkezinde çeşitli seminerler düzenlemek, ilgili makamların denetimi ve gözetimi altında üyelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirerek kültürel ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Akıncılar ilçesi ve köyleri arasında Kültürel, Ekonomik ve Sosyal alanda Dayanışma ve Yardımlaşmayı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek “

HİZMET KONULARI

MADDE 3A-

1-            Akıncılar İlçesi ve Köyleri içerisinde veya dışarısında yurtlar, okullar açmak veya açılmasına yardımcı olmak.

2-            Akıncılar İlçesi ve Köyleri arasında Dayanışma ve Yardımlaşmayı sağlamak için üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-            Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-            Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konuları ile ilgili toplantı, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, konferans, festival, fuar, kurs ve diğer gösteriler düzenleyebilir.

5-            Tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve kalkınma plânı ile yıllık programlar doğrultusunda gerekli yatırımlarda bulunmak,

6-            Akıncılar İlçesi ve Köyleri Kültürünü yaşamak için, Folklor, el sanatları ve bunlar gibi konularda Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

7-            Akıncılar Spora maddi manevi destek sağlamak.

8-            Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilânlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek,

9-            Akıncılar İlçesi ve Köyleri ve çevresinin güzelleştirilmesi ve gelişmesi için plan ve projelere öncülük etmek,

10-          Akıncılar İlçesi ve Köyleri ve çevresine sosyal ekonomik yönden fayda temin edecek projeler hazırlamak, bunlara öncülük etmek veya var olanlara yardımcı olarak bir an evvel hayata geçirilmesine gayret etmek.

11-          İnsanlığın ve teknolojinin gelişimi ve faydası için gerekli olan her türlü bilimsel araştırma, çalışma ve üretimi yapmak. Bunu gerçekleştirmek için her türlü üretim de dâhil tesisi, laboratuarı, araştırma enstitüsünü veya benzer kuruluş veya ortamları oluşturmak ve çalıştırmak. Bu amaca hizmet edecek tüm aktiviteleri gerek tek başına gerekse ticari, bilimsel kuruluşlarla veya şahıslarla birlikte yapmak. Yine aynı amaçlar doğrultusunda araştırma, deney, plan, proje, ilk örnek, model veya üretim yapmak. Sonucunda edinilecek buluşlara patent almak ve bu patentleri yine amaçları doğrultusunda kullanmak.

12-          Sanayici ve işadamlarının iş ve mesleklerine yönelik gelişme ve ilerlemelerine destek vermek maksadıyla kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeler açısından donanımlarına ve güçlenmelerine ilişkin programlar ve uygulamalar yapmak,

13-          Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

14-          Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

15-          Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

16-         Vakıf faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

17-          Yurt dışından gelecek (bedelsiz ithalat kapsamında) medikal cihazlar, ambulans, yoğun bakım üniteleri ve acil yardım ekipmanlarını bağış olarak kabul edebilir.

18-          Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü otomobil, minibüs, otobüs, satın alabilir veya bu araçları bağış olarak kabul edebilir.

19-          Kitap telif ve tercüme ettirir, yayınlar kütüphane ve ilmi araştırma merkezleri açar, gazete, dergi, broşür yayınlar, matbaa kurar, yayın evleri açar, göz ve kulağa hitap eden yayınlar yapar, Akıncılar İlçesi ve Köyleri Rehberini hazırlar.

20-          Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Vakıflarla veya Dernek, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

21-          Türk çocuklarının meslek bilgisi edinmelerini sağlayacak meslek okulları açmak, kurs ve kısa dönemli eğitimlerle onları yaşamlarını kolaylaştıracak pratik bilgilerle donatmak, bu minvalde onları ilgili kurs ve eğitimlere göndermek;

22-          Okuma ve yazmayı öğretecek, okuma alışkanlığı kazandıracak okuma merkezleri ile kitaplıklar kurmak,

23-          Yetenekli, korunmaya muhtaç ve yoksul öğrencileri korumak, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli desteği sağlamak; bu kapsamda onlara burs sağlamak, anaokulu, ilk, orta ve yüksek öğrenimleriyle ilgili olarak gereksinim duydukları eğitim, ders kitap ve malzemelerinin bedellerini ve benzer giderlerini karşılamak;

24-          Eğitim ve öğretimi öngören araç ve gereçlerin, bu kapsamda kitap, dergi ve sair ders araçlarının, çizgi film, film, cd, kaset, dvd vb. görsel ve işitsel materyallerin üretimi ve yayınını yapmak;

25-          Eğitim ve öğretimleri bittikten sonra, olanaklardan yoksun bulunan çocukların meslek ve işlerini kurabilmeleri için, gerekli iş kurma giderlerini sağlamak ya da katkıda bulunmak;

26-          Olanaktan yoksun çocuk ve gençlerin evlenmeleri ile ilgili giderler ile kızların ayrıca çeyizlerinin düzülmesi ve erkeklerin askerlik giderlerini karşılamak;

27-          Vakfın amacına paralel nitelikte vakfın dayanışma ve yardımlaşma anlayışı içine girecek; ahlak, sağduyu, görgü, bilgi, eğitim ve erdemlik ilkeleri ile bağdaşan giderleri karşılamak;

28-          Vakıf resmi senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda uygun görülen benzer yardımları yapmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 5-

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.


VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

MADDE 6-

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 55.000,00'dır. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.


VAKFIN ORGANLARI:

MADDE   7 –

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

a)     Mütevelli Heyet

b)     Yönetim Kurulu

c)     Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

MADDE 8 – A

KURULUŞ

8-A 1- Mütevelli Heyeti Vakfın karar organı olup, Vakfın Resmi Senedinde adları yazılı gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

8-A 2- Vakfın tescilinden sonra, en az yürürlükteki asgari ücretin on katı mali değeri olan mal ve para bağışlayarak katkıda bulunanlardan vakıf üyesi olmayıp talep eden ve bu talepleri Yönetim Kurulu’nca uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler.

Ancak 31.12.2012 tarihine kadar , Ancak 31.12.2012 tarihine kadar vakıf üyesi olmayıp talep eden gerçek kişilerden 1.500,00 TL ve Tüzel kişi derneklerden 1.000,00 TL mali değeri olan mal ve para bağışlayarak katkıda bulunanlardan vakıf üyesi olmayıp talep eden ve bu talepleri Yönetim Kurulu’nca uygun görülen gerçek ve tüzel kişiler.

8-A 3- Akıncılar ilçesi ve köylerinin kurulmuş ve kurulacak dernek ve vakıflarının tüzel kişilik temsilcileri ve sonradan vakfa alınacak üyelerdir. Her köy, mahalle ve merkez ilçe yalnızca bir dernek ile temsil edilebilir ve alınacak kararla mütevelli olabilir. Şu kadar ki; mütevelli olmak için başvuran her köy, mahalle ve merkez ilçe temsil ettiği;  köy, mahalle ve merkez ilçe ismi ile aynı ünvanı taşıması zorunluluktur.

Ancak, Vakıf senedinde yer alan haklardan yararlanmak için yasanın aradığı işlemleri tamamlaması zorunludur.

Tüzel Kişi Mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla Vakıf’ta temsil edilirler. Tüzel kişiyi temsilen Mütevelliler Heyetinde yer alan temsilcinin görevi bu sıfatını kaybettiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliği devam eden tüzel kişi kendisini yeni bir temsilci ile temsil ettirme hakkına sahiptir.

8-A 4- Mütevelli Heyetin bir başkan ve bir Başkan Yardımcısı bulunmaktadır. Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Yardımcısı, ilk Mütevelli Heyet toplantısında yine Mütevelli Heyet üyeleri arasından, 2/3 çoğunlukla seçilir.

Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

Mütevelli Heyet Başkanının ve Başkan Yardımcısının görev süreleri 3 (üç) yıldır.

Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısının yeniden seçilmeleri caizdir. Başkanın yokluğunda görevlerini Başkan Yardımcısı yürütür. O da bulunmadığı hallerde Mütevelli Heyeti kendi içinden birini başkan seçer.

Mütevelli heyet üyesinin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Mütevelli Heyet üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile ilk toplantısında yerine yeni üye seçebilir.

8-A 5- Ayrıca vakfın amacına uygun konularda faaliyet yürüten gerçek kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile “ Onur üyeliği” teklif edilir. Onur üyelerinin toplantılara katılmaya hakkı olup oy hakları yoktur.

8-A 6- Vakfın amaç ve hizmet politikalarına, vakıf misyonuna aykırı hareket eden Mütevelli Heyet Üyesi, Mütevelli Heyet Üye tam sayısının en az üçte ikisinin 2/3 kararı ile Mütevelli Heyet Üyeliğinden çıkarılır.

MADDE 8- B

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1- Yasaların öngördüğü hükümler ile bu Resmi Senet Hükümleri doğrultusunda karar almak,

2- Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için mevzuatta öngörülen her türlü tasarrufta bulunmak,

3- Vakfın iç tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak,

4- Vakıf senedinin değiştirilmesine, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

5- Vakfın, çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlara ilişkin önerileri incelemek, kabul etmek, değiştirmek ya da reddetmek,

6- Vakıftan yararlananların haklarını ve Vakıf senedi hükümlerinin uygulanmasını gözetmek ve kollamak,

7- Vakfın geçen yıla ait hesap ve bilânçosunu, Faaliyet ve Denetçi raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

8- Yönetim, denetleme ve danışma kurullarının faaliyetlerinin ibrasını karara bağlamak,

9- Yönetim ve denetim ve danışma kurulları üyelerini, mütevelli heyet başkanını ve başkan vekilini 2/3 çoğunlukla seçmek, gerektiğinde, bir kısmını ya da tümünü yine 2/3 çoğunlukla görevden almak; her ne sebeple olursa olsun görevleri sona erenlerin yerine yine aynı çoğunlukla yenilerini seçmek,

10- Hak ve menfaati haleldar olanların itirazlarını, son merci olarak inceleyip, sonuçlandırmak,

11- Vakıf senedinde ve ilgili mevzuatta kendisine tanınan diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

12- Vakfa ilişkin dilek ve öneriler ile diğer konularda karar almak. 

MADDE 8-C

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE YETER SAYISI:

1.Bilânço ve faaliyet ve denetim raporlarının onaylanması, bütçe ve faaliyet raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl şubat ayının 2. Çarşamba günü, Vakıf merkezinde olağan olarak toplanır. Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az 2/3’nün imzalı teklifiyle olağanüstü toplantı yapılabilir.

2. Mütevelli heyet toplantılarını Mütevelli Heyet Başkanı, Başkan’ın herhangi bir sebeple toplantıda bulunamaması halinde Başkan Yardımcısı yönetir.

3. Toplantı tarihi, yeri ve saatinde herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde bu husus, vakıf merkezinde ayrıca ilan edilecektir.  Vakıf tarafından ayrıca üyelere Tüzük’te bildirdikleri resmi adrese tebligat yapılmak sureti ile de toplantı yeri, saati ve gündemi duyurulabilir.

4. Mütevelli heyet üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır.  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra salt çoğunluk ile toplanır. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. 

5. Mütevelliler başkası tarafından temsil edilemezler. Tüzel kişi mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla görev yaparlar.

YÖNETİM KURULU

MADDE   9– A

KURULUŞ, TOPLANTI VE YETER SAYISI

Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

1. Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe gizli oyla 3 (üç) yıllık süre için seçilen 7 (yedi) asil 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak kaydıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.  Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte biri vakıf mütevelli heyetinden oluşan tüzel kişi temsilcilerinden oluşması gerekmektedir.

2. Mütevelli Heyet Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır. Başkan’ın herhangi bir sebeple görevinin sona ermesi halinde Mütevelli Heyetçe yenisi seçilebilir.

3. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez, her ayın ilk çarşambası, Vakıf merkezinde olağan olarak toplanır; ayrıca mütevelli heyetin çağrısı üzerine veya gerek duyulduğunda olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarihi, yeri ve saatinde herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde bu husus, vakıf merkezinde ayrıca ilan edilecektir.  Vakıf tarafından ayrıca üyelere Tüzük’te bildirdikleri resmi adreslerine tebligat yapılmak sureti ile de toplantı yeri, saati ve gündemi duyurulabilir.

4. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Karar sayısında eşitlik olması halinde Başkanın oyu kararı belirler.

5. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan ayrılmış sayılırlar ve yerlerine, Yönetim Kurulu’nca yeni bir üye seçilir.

MADDE 9- B

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1.  Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.  Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarıları, vakıf çalışma dönemi hizmet programı, bütçesi ve yatırım planı ile geçen dönem faaliyet raporu, bilançosu ve gelir gider çizgilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

2. Vakıf Resmi Senedinde gereken değişiklik önerilerini hazırlamak ve Mütevelli heyetinin onayına sunmak,

3. Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Mütevelliler arasından ya da dışarıdan seçilecek uzman ve profesyonel danışmanlardan oluşacak komisyonlar kurmak; bu kapsamda yuva ve yurtlarda, uzman kişi/kişilerce psikiyatrik ve psikolojik iyileştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak, yürürlüğe koymak ve proje uyarınca hazırlanan raporlar hakkında kararlar almak,

4. Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda toplantı, seminer, konser, gezi vb. etkinlikler düzenlemek, sosyal hizmetlerle ilgili çalışmalar yapmak,

5. Şube, temsilcilik ve bürolar ile iktisadi işletmeler, sandıklar, şirketler ve ortaklıklar kurulmasına karar vermek,

6. Vakfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli organ ve kurulları; şube birim ve kadroları belirlemek, kurmak ve gerektiğinde kaldırmak,

7. Vakfın mal varlığının artırımına ilişkin kararlar almak, bu kapsamda vakıf adına gerekli girişimlerde bulunmak, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali, sosyal konularda vakıf adına işlemler yapmak.

7. Vakfın Yürütme Birimi personelini atamak, ücretlerini tayin etmek ve gereğinde görevden almak,

8. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek ve gündemi hazırlamak,

9. Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir; Vakfı yargı organları ile resmi ve özel makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder; Vakfın kaynaklarından elde edilecek gelirlerin tahsis şekline ve bunların dağılımına ilişkin kararları almak,

10. Mütevelli Heyetin yetkilerine tecavüz etmemek şartıyla, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü kararı almak ve gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak.

MADDE 9- C

VAKFIN TEMSİLİ:

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU

MADDE – 10.

Denetim Kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organ olup, mütevelli heyetçe dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 (üç) asil 3 (üç) yedek kişiden oluşur.

Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.  Vakıf hesapları mali müşavir tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

DANIŞMA KURULU

MADDE 11 - Danışma Kurulunun görevi, Mütevelli heyetinin tespit ettiği, bilim, eğitim, işletme, hukuk, mali, teknik ve gerekli görülen diğer konularda mütevelli heyetine danışmanlık yapmak, vakıf çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, yapılacak çalışmalar için üyelerin bilgi, deney ve birikimlerini dikkate alarak aday önermek, üyelerin vakıf çalışmalarına aktif katılımlarını ve Vakıf bağlarının gelişmesini sağlamaktır.

Danışma Kurulu üyeleri, Mütevelli heyetince dışarıdan seçilecek uzman kişilerden oluşan en çok 3 (üç) yıl için seçilir;  görev süreleri sona erdiğinde Mütevelli heyet tarafından görev süreleri uzatılır ya da yeni üye seçimine gidilir.  Danışma kurulu üyelerinin istifaları halinde yine Mütevelli heyetçe yeni üye alımına gidilir.

MADDE 12-

ORGANİZASYON VE İCRA KOMİTELERİ

Vakıf organizasyon ve icra komiteleri planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütürler. Vakıf organizasyon ve icra komitelerinin oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler şöyledir:

1. Komiteler, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından (dışardan veya üyeler arasından) atanan bir Başkan ile (4) dört üyeden oluşur.

2. Komiteler ilk toplantılarında bir Başkan Yardımcısı seçerek görev paylaşımı sağlarlar.

3. Komiteler her ay olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilirler.  Toplantı karar ve yeter sayısı (3) tür.

4. Komite üyeleri bir çalışma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yenileri seçilir.

Komiteler hazırladıkları çalışma programlarını, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra, çalışma dönemi başından başlamak üzere uygulamaya koyarlar.

UZMAN DANIŞMANLIK

MADDE 13 -  Vakıf amaç ve hizmet konularına yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak Mütevelli Heyet Başkanının önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine atanan Uzman Danışmanlar eğitim, bilim, işletme, hukuk, mali, teknik ve gerek görülen konularda Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetine danışmanlık yaparlar.

HUZUR HAKKI:

MADDE 14 -

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. 

VAKFIN GELİRLERİ:

MADDE 15 -

 1. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
  Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. Yemek, konser, konferans, defile, piyango, kermes, sergi, fuar, kitap, dergi, gazete, araştırma ve benzeri faaliyet gelirleri,
 6. Eğlence, gezi, gösteri, sergi, konser ve sair kültür ve sanat etkinlikleri ile araştırma ve yayınlardan, piyango, ilan ve reklâmlardan sağlanacak gelirler,
 7. Devlet, resmi veya özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak işbirliği, kanun, tüzük, yönetmelik veya mukavele sonucunda elde edilecek gelirlerle Vakıfça kurulan veya kurulacak olan tesislerin gelirleri ve Vakıf Senedinde yazılı diğer işlem ve etkinliklerden elde edilecek gelirler,
 8. Kanuna ve Vakıf Senedine aykırı olmayacak her türlü tasarruflarda bulunmak suretiyle elde edilecek gelirler.
 9. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,
 10. Mevzuata uygun her çeşit diğer gelirler,


VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 16 -

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

ŞEREF ÜYELİĞİ

MADDE 17 -

Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek veya tüzel kişilere, Mütevelli Heyetin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile “Şeref Üyesi “ sıfatı verilebilir.

Şeref Üyeleri, Mütevelli Heyeti ve Kurucular Heyeti tarafından uygun görülecek zamanlarda ve toplantılarda görüş ve önerileri alınmak üzere çağırılırlar.”

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 18 -

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.
VAKFIN SONA ERMESİ:

MADDE 19 -

Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın dağılmasına karar verilir.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal-varlığı Sivas İli Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na devredilir.


VAKIF KURUCULARI:

MADDE 20 –

Vakfın Kurucuları

Erol Akgül, Fevzi Erdilli, Geyikpınar Köyü Gençlik Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Eskibağ Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği, İsmet Macit, Uğur Varol, Kasım Aygün, Erdoğan Kılıç, Merdin Şahin, Hasan Şen, Veysel Özdemir, Hasan Tanrıverdi, Akıncılar Şenbağlar köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Yadigar Bektaş, Kaya Güler, İsrafil Doğan, Akıncılar Kılıç Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği, Sinan Şahlanoğlu, Bayram Varol, Temel Taşdemir, Akıncılar Onarı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Akıncılar Göllüce Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Elibüyük Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği, Abdulkadir Turan, İsmail Petek, Ayhan Yıldırım, Sivas İli Akıncılar İlçesi Sapanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yukarısarıca Köyü Day. ve Kal. Derneği, Mahir Macit, Recep Dursun, Akıncılar Sıyrınlı Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği, Cemal Aydın, Yakup Yiğit, Sezai Şahin, Musa Macit, Yaşar Araz, Akıncılar Aşağıyeniköy Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Adem Yasin Şahin, Yağlıçayırlılar Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Yünlüceköyü Kalkındırma Derneği, Akıncılar Dündar Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Şükran Macit, Bektaş Samur, Sivas Akıncılar Kavak Köyü Derneği, Ali Yüksel, Mükayil Bektaş, Meryem Özen, Mevlüt Albayrak, İrfan Kutlu, Sümmani Bektaş, Fuzuli Bektaş, Mürteza Bedir, Uğurunca Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, İslam Karaoğlu, Akıncılar İlçesi ve Köyleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Muammer Turan, Hulis Keleş.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1-

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu,

Sinan Şahlanoğlu, Erol Akgül, Mükayil Bektaş, Mahir Macit, Taner Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi üyelerinden oluşmuştur.
Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren bir ay içersinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Geçici Madde 2-

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Avukat Taner Yılmaz, Erol Akgül ve İslam Karaoğlu  yetkili kılınmıştır.

 

 

Vakfımız 5 Ekim 2013 CUMARTESİ gün ve 28786 Sayılı Resmî Gazete ilan edilmiştir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret27870
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84766.8751
Euro7.77617.8072
Hava Durumu
Saat